'Price', 'desc' => 'Price of the product.( Use your default currency symbol)', 'id' => $prefix.'price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'On discount sale?', 'desc' => 'Check if the product is on discount sale', 'id' => $prefix.'discount', 'type' => 'checkbox' ), array( 'label' => 'Price before discount', 'desc' => 'Price of the product before discount. Should be higher than the current price.', 'id' => $prefix.'disc-price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'Cart shortcode', 'desc' => 'copy paste the add-to-cart shortcode here ', 'id' => $prefix.'cartcode', 'type' => 'textarea' ), array( 'label' => 'On feature', 'desc' => 'Check if the product is on featured', 'id' => $prefix.'featured', 'type' => 'checkbox' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
    '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
  • ||| -
  • '; $i++; } } else { echo '
  • ||| -
  • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?> Hướng dẫn sử dụng máy phát điện chạy xăng Hyundai | Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện UPS Hyundai
  • 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Hướng dẫn sử dụng máy phát điện chạy xăng Hyundai

10, Tháng Ba 2016

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG HYUNDAI

Vấn đề quan trọng là đọc và hiểu sản phẩm cẩn thận trước khi hoạt động máy.

 

Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI

Địa chỉ: Số 26A ngõ 31 đường Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0975 24 34 37 – 0934 584 591

NỘI DUNG

1  THÔNG TIN AN TOÀN.. 3

1.1 Khói thải độc. 3

1.2 Nhiên liệu độc và dễ cháy cao. 3

1.3 Động cơ và ống xả có thể bị nóng. 3

1.4.Ngăn ngừa điện giật 3

1.5 Chú ý nối 3

1.6 Ắc quy. 4

2 . CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN.. 4

2.1 Hệ thống cảnh báo dầu. 4

2.2 Công tắc động cơ. 4

2.3 Ngắt mạch dòng điện xoay chiều. 4

3. KIỂM TRA TRƯỚC KHI HOẠT ĐỘNG.. 6

3.1 Kiểm tra nhiên liệu động cơ. 6

3.2 Kiểm tra dầu động cơ. 6

3.3 Vị trí đặt máy. 7

4. HOẠT ĐỘNG MÁY.. 7

4.1 Bắt đầu khở động máy. 7

4.2 Sử dụng nguồn điện. 8

4.2.1.  Ứng dụng dòng điện xoay chiều (Loại Vôn đơn) 8

4.2.2   Ứng dụng dòng điện xoay chiều (Loại Vôn đối ngẫu) 8

4.2.3.  Ứng dụng dòng điện một chiều (Tùy chọn. 8

4.3 Ngừng động cơ. 9

5. BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ.. 10

5.1 Cột định mức bảo dưỡng. 10

5.2 Thay thế dầu động cơ. 11

5.3 Bộ lọc không khí 11

5.4 Làm sạch và điều chỉnh Bugi 11

5.5 Khóa nhiên liệu. 12

5.6 Bộ lọc bình nhiên liệu. 12

5.7 Tấm chắn ống xả. 12

6. KHỬ LỖI – KHỬ LỖI ĐỘNG CƠ.. 13

6.1 Xử lý sự cố máy phát điện. 14

6.2 Động cơ không khởi động. 15

6.2.2   Hệ thống dầu động cơ – Không đủ. 15

6.2.3   Hệ thống điện – Tia thấp. 15

6.2.4.  Không đủ nén. 15

7. NƠI BẢO QUẢN.. 15

7.1 Rút nhiên liệu. 15

7.2 Động cơ. 15

8. THÔNG SỐ KỸ THUẬT. 16

9. SƠ ĐỒ LẮP GHÉP. 17

Thông tin chi tiết quý khách liên hệ trực tiếp

Mr Lâm 0975 24 34 37 – 0934 584 591