'Price', 'desc' => 'Price of the product.( Use your default currency symbol)', 'id' => $prefix.'price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'On discount sale?', 'desc' => 'Check if the product is on discount sale', 'id' => $prefix.'discount', 'type' => 'checkbox' ), array( 'label' => 'Price before discount', 'desc' => 'Price of the product before discount. Should be higher than the current price.', 'id' => $prefix.'disc-price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'Cart shortcode', 'desc' => 'copy paste the add-to-cart shortcode here ', 'id' => $prefix.'cartcode', 'type' => 'textarea' ), array( 'label' => 'On feature', 'desc' => 'Check if the product is on featured', 'id' => $prefix.'featured', 'type' => 'checkbox' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
    '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
  • ||| -
  • '; $i++; } } else { echo '
  • ||| -
  • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?> Hướng dẫn sử dụng máy phát điện chạy dầu hyundai | Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện UPS Hyundai
  • 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Hướng dẫn sử dụng máy phát điện chạy dầu hyundai

1, Tháng Ba 2016

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI  CHẠY DẦU DIESEL

            Vấn đề quan trọng là nên đọc và hiểu sản phẩm cẩn thận trước khi dùng.

Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc 

 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI

Địa chỉ: Số 26A ngõ 31 đường Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0975 24 34 37 – 0934 584 591

 

 

NỘI DUNG

Chương I:    Sử dụng cho máy phát điện. 3

1.1.Yếu tố cần thiết và sự cẩn trọng. 3

1.1.1 Ngăn ngừa cháy. 3

1.1.2  Ngăn ngừa hút khí thải ga bao gồm monoxit cacbon độc. 3

1.1.3 Ngăn ngừa bỏng. 3

1.1.4 Điện giật và ngắn mạch. 3

1.1.5 Các điểm an toàn chính khác. 4

1.1.6 Sạc ắc quy (Khi dung dịch điện phân, không cần thiết trong trường hợp của ắc quy phủ keo.) 4

1.2 Chuẩn bị trước khi khởi động. 4

1.2.1 Lựa chọn và xử lý với dầu đốt cháy. 4

1.2.2 Đổ dầu vào thiết bị 4

1.2.3 Kiểm tra bộ lọc không khí 5

1.2.4 Kiểm tra máy phát điện. 6

1.2.5  Trước khi chuyển động cơ diesel từ nhà máy, dầu nhiên liệu và dầu máy đẵ được tháo ra. 6

1.3 Kiểm tra và vận hành động cơ diesel. 6

1.3.1 Hệ thống báo áp suất dầu thấp/ Thiết bị ngắt dầu. 6

1.3.2 Vận hành chạy thử. 7

1.4 Khởi động máy phát điện. 7

1.4.1 Khởi động giật (Khởi động tay) 7

1.4.2 Khởi động điện. 8

1.5. Quy trình vận hành để khởi động máy phát điện. 9

1.6. Cách vận hành máy hàn và máy phát điện. 10

1.6.1 Vận hành động cơ diesel 10

1.6.2.Kiểm tra khi vận hành. 10

1.7. Phụ tải 10

1.7.1.Tải 10

1.7.2 Ứng dụng dòng xoay chiều. 10

1.7.3 Ứng dụng dòng 1 chiều DC. 11

1.8  Phanh máy. 12

1.8.1.Dỡ bỏ tải của máy. 12

1.8.2.Tắt ngắt mạch không khí của máy. 12

1.8.3.Đặt tốc độ tay quay của động cơ. 12

Chương II:     BẢO DƯỠNG MÁY.. 13

2.1 Bảo dưỡng chung. 13

2.1.1 Đổi dầu động cơ (100Hrs) 14

2.1.2 Làm sạch lọc dầu. 14

2.1.3 Đổi thành phần bình lọc khí 14

2.1.4 Làm sạch và thay thế lọc nhiên liệu. 14

2.1.5.Vặn chặt đầu bu lông xi lanh (xem hướng dẫn động cơ diesel) đòi hỏi dụng cụ đặc biệt. Không được thử một mình  15

2.1.6.Kiểm tra vòi phun, ống phun…. 15

2.1.7 Kiểm tra và cung cấp thêm dung dịch điện phân và nạp ắc quy. 15

2.2.Bảo dưỡng để tích trong thời gian dài 15

2.2.1.Vận hành động cơ diesel khoảng 3 phút rồi ngừng. 15

2.2.2.Đóng động cơ diesel khi động cơ vần còn nóng, tháo dầu nhớt cũ của động cơ diesel ra, rồi đổ đầy lại với dầu mới. 15

2.2.3.Đẩy nút cao su ở nắp động cơ diesel và thêm 2ml dầu nhờn trong xi lanh và cuối cùng để nút vào vị trí ban đầu. 15

2.2.4.Bảo dưỡng vi trí khởi động. 15

2.2.5 Đẩy cần giảm lực ra, đẩy khởi động giật chậm. 16

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

Chương I:    Sử dụng cho máy phát điện

 

 1.1.Yếu tố cần thiết và sự cẩn trọng

Để đảm bảo máy vận hành một cách an toàn chắc chắn bạn phải đọc và hiểu hướng dẫn vận hành máy. Đặc biệt chú ý tới các điểm chính được liệt kê dưới đây. Hơn nữa sự cố riêng và thiết bị hư hại có thể sinh ra.

1.1.1 Ngăn ngừa cháy

 

²          Dầu đôt cháy sử dụng trong động cưo diesel la dầu diesel. Xăng, dầu lửa và các loại dầu khác không nên sử dụng.

²          Sử dụng miếng vải sạch để lau sạch dầu tràn. Kết hợp xăng, dầu lửa và các chất dễ cháy khác không nên để gần chỗ nắp đặt vì nhiệt độ cho nơi bộ khử ồn thoát khí là cao khi động cơ diesel đang chạy.

²          Với mục đích ngăn ngừa cháy và cung cấp chế độ thông gió đủ trong khi hoạt động ít nhất khoảng cách 1.5m giữa máy và tòa nhà thiết bị nên được giữ.

 

²          Khi vận hành máy hàn và máy phát điện nên được thực hiện trên sàn bằng phẳng. Operating the welder and generator set should be carried out on a smooth floor. Nếu máy bị chéo, dầu sẽ tràn.

 

1.1.2  Ngăn ngừa hút khí thải ga bao gồm monoxit cacbon độc.

 

      Tại nơi thông gió kém, máy hàn và máy phát điện không nên được sử dụng. Cần thiết để vận hành máy ở bên trong với chế độ thông gió thích hợp nên được cung cấp để tránh ảnh hưởng.

đến nhân viên và thú nuôi

 

1.1.3 Ngăn ngừa bỏng

 

        Khi động cơ diesen đang chạy hay nóng, không được phép sờ vào bộ phận triệt ồn và vỏ bọc.

1.1.4 Điện giật và ngắn mạch

 

²           Để tránh điện giật hay mạch ngắn, khi máy hàn và máy phát điện bị

ẩm hay tay bạn bị ẩm ướt, không được phép nối máy hàn và máy phát

điện. Máy hàn và máy phát điện này không được ẩm ướt. Do vậy

không nên sử dụng ở nơi mưa, tuyết hay sương mù.

 

Để ngăn ngừa điện giật, máy hàn và máy phát điện nên được tiếp đất. Nối điểm tiếp đất cuối cùng của máy phát với dụng cụ tiếp đất bên ngoài bằng cách sử dụng dây dẫn. Không được nối thiết bị khác với máy hàn và máy phát điện.

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

1.1.5 Các điểm an toàn chính khác

 

      Để có thế hãm lại máy phát, người điều khiển nên làm quen với việc vận hành của tất cả các nút. Bất cứ ai đi ngang qua mà không hướng dẫn đúng thì không thực hiện vận hành.Người vận hành nên đi giầy an toàn và quần áo phù hợp. Nên để máy ở xa trẻ em và thú nuôi.

1.1.6 Sạc ắc quy (Khi dung dịch điện phân, không cần thiết trong trường hợp của ắc quy phủ keo.)

 

²          Chất điện phân của ắc quy chứa axit sunfuric. Để bảo vệ mắt của bạn, da và quần áo. Nếu sờ vào nó, if you touch it, thì nên dùng nước để rửa. Nếu dính vào mắt, nên đi đến bệnh viện để rửa.

 

²          Khí hydro phát sinh từ ắc quy là khí nổ. Không được hút thuốc đặc biệt khi đang sạc. Bất kỳ tia lửa nào cũng không nên để bắn tóe đến nơi gần ắc quy.

²          Sạc ắc quy ở nơi thông gió.

²

1.2 Chuẩn bị trước khi khởi động

 

1.2.1 Lựa chọn và xử lý với dầu đốt cháy

 

Chỉ sử dụng dầu diesel nhẹ. Dầu đốt cháy nên được lọc sạch. Chú ý không được để bất kỳ bụi bẩn hay nước trộn vào dầu đốt cháy và bình dầu.

 

Hơn nữa, áp suất bơm và đầu phun dầu có thể bị bịt lại.

 

CHÚ Ý:

 

l          Tràn dầu là rất nguy hiểm. Đổ đầy dầu vào binh không được vướt quá đỉnh nắp khóa trong bình lọc.

l          Tại nơi đổ dầu vào trong động cơ diesel hay tích trữ dầu, không được hút thuốc. Không được để bất kỳ tia lửa nào vào nơi này. Khi đổ dầu, không nên để dầu bị tràn. Sau khi đổ đầy dầu, chắc chắn phải vặn chặt nắp ở trên van dầu.

1.2.2 Đổ dầu vào thiết bị

 

Đặt máy ở trạng thái bằng. Đổ dầu vào trong van đổ dầu. Cần thiết để cho thước đo dầu vào trong tại thời điểm đổ dầu. Chú ý không được quay thước đo dầu.

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

Loại

D200

D300

D400

Dung tích (L)

0.8

1.1

1.65

 

 

 

 

 

Phân loại bảo dưỡng động cơ Diesel A.P.I. Diesel engine maintenance classification. Dầu bôi trơn nên ở mức CC hay CD.

 

Nhân tố ảnh hưởng đến sự ảnh hưởng, đến việc thực hiện, an toàn của động cơ diesel, gây nên bởi dầu bôi trơn là lớn hơn các nhân tố khác. Nếu bạn sử dụng dầu máy chất lượng kém hay hay nếu không đổi dầu cho động cơ tùy theo điều kiện, thật dễ để bịt bit tông. Nó cũng nhanh chóng làm hao mòn xi lanh.  It is also to quicken the wearing of the cylinder, vòng bi, và các thành phần di chuyển khác bearings, and other moving components đến mức mà tuổi thọ của động cơ diesel giảm.

 

Mặc dù có có mức  áp suất dầu thấp báo hiệu hệ thống- dụng cụ ngừng hoạt động. Tại thời điểm khởi động máy, cần thiết để kiểm tra lượng dầu có đủ hay không, nếu không hãy thêm dầu. Tháo dầu máy nên được thực hiện khi động cơ diesel còn nóng. Sau khi mát, thật khó để có thể tháo dầu sạch.

 

CẢNH BÁO:

 

Không được đổ dầu máyvào trong động cơ diesel khi máy đang chạy.

1.2.3 Kiểm tra bộ lọc không khí

 

²         Cởi đai ốc. Mở nắp lọc và lấy nắp lọc ra. Không bao giờ rửa nắp lọc bằng cách sử dụng chất tẩy rửa. Khi lưu lượng giảm hay màu của khsi gas đã tận dụng hết là không tốt, hãy đổi lõi lọc. Không được khởi động máy mà không có lõi lọc không khí. Hơn nữa động cơ diesel sẽ nhanh chóng bị hao mòn.

 

 

 

 

²          Sau khi lắp đặt lõi lọc, phủ thân bộ lọc không khí và vặn chặt đai ốc.

 

1.2.4 Kiểm tra máy phát điện

 

²          Trước khi khởi động máy, chắc chắn công tắc khí nên được chuyển sang rạng thái “OFF” state. If the “OFF”,  khi khởi động động cơ diesel, phụ tải đột ngột rất nguy hiểm.

 

²          Máy phát điện nên được đặt xuống đất để tránh giật điện.

²          Thổi bụi bẩn ra khỏi trong và ngoài hộp điều khiển bằng cách sử dụng không khí nén khô. (áp suất không khí nên ít hơn 1.96×105Pa) hay bằng tay. Kiểm tra đặc tính sạch của vòng tròn trượt, kiểm tra áp suất chổi than. Xem vị trí vòng tròn trượt có được nắp đặt đúng hay không. Kiểm tra liệu sự gắn chặt có chắc chắn không hay tiếp điểm có tốt không..

 

²          Theo sơ đồ lắp ghép điện, kiểm tra xem các dây nối đã chính xác chưa hay các điểm nối đã chắc chưa.

 

 

1.2.5  Trước khi chuyển động cơ diesel từ nhà máy, dầu nhiên liệu và dầu máy đẵ được tháo ra.

 

²          Trước khi đổ dầu nhiên liệu và khởi động động cơ diesel, cần thiết để kiểm tra liệu có bất kỳ không khí nào được pha vào trong ngắt dầu không. Nếu có, lọc không khí nên được tháo ra. Biện  pháp đúng là  cởi nút nối giữa bơm phun dầu và ống phát dầu để xả không khí trong dầu nhiên liệu đến khi không có bọt khí xuất hiện. Rồi vặn chặt ốc nối lại.

1.3 Kiểm tra và vận hành động cơ diesel.

 

1.3.1 Hệ thống báo áp suất dầu thấp/ Thiết bị ngắt dầu.

 

²          Động cơ diesel có hệ thống báo áp suất dầu thấp/ thiết bị ngắt dầu. Khi áp suất dầu giảm, thiết bị tự động hãm động cơ diesel để tránh bịt lại của động cơ diesel vì áp suất dầu quá thấp và dầu mỡ không đủ.

²          Nếu động cơ diesel chạy dưới điều kiện áp suất dầu không đủ, nhiệt độ dầu sẽ tăng quá cao. Mặt khác, nếu quá nhiều dầu cũng rất nguy hiểm. Bởi dầu máy có thể cháy, điều này sẽ làm cho tốc độ quay vòng của động cơ tăng đột ngột và dẫn đến hậu quả “ chạy nhanh bất thường”. Với mục đích này, cần thiết để kiểm tra dầu máy và mức dầu đạt đến độ cao quy định.

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

 

1.3.2 Vận hành chạy thử

 

Khi động cơ diesel mới, phụ tải rộng sẽ giảm tuổi thọ động cơ., Cần thiết để chạy thử trong vòng 20h đầu

²          Tránh quá tải. Trong giai đoạn chạy thử, cần thiết để tránh tải rộng. Chỉ sử dụng khoảng 75% của tải định mức.

²          Đổi dầu máy của động cơ tùy theo điều kiện. Lúc đầu sử dụng, đổi dầu 20h một lần hay 1 tháng một lần. Sau lần này, đổi dầu 3 tháng mỗi lần hay 100h mỗi lần..

 

1.4 Khởi động máy phát điện

 

1.4.1 Khởi động giật (Khởi động tay)

 

Khởi động động cơ tùy theo chuỗi sau:

(1)

Bật nút dầu nhiên liệu. (ở vị trí “ON”).

 

(2)         Đẩy điều khiển động cơ đến vị trí “run”.

 

(3)         Kéo đệm điều khiển khởi động.

 

²          Kéo điều khiển đến khi cảm thấy tay bạn có lực đỡ. Khai thông nó và để khôi phục vị trí đầu.

²          Ấn điều khiển giảm áp lực. (Khi nút khởi động đệm kéo, nó sẽ tự động khôi phục).

²          Kéo nhanh tay quay khởi động đệm bằng tay. Khi vận hành (hay sau khi khởi động), đừng để tay quay  tuôn ra khỏi tay để tránh va đập vào động cơ diesel.

Để tay quay chậm và nhẹ để quay về vị trí để tránh hư hại đến bộ khởi động.

 

CẨN TRỌNG:

 

Khi động cơ diesel đang chạy, không được rút tay quay khởi động, nếu không nó sẽ làm hư hại đến động cơ.

 

      Khi khởi động động cơ vào những ngày lạnh khó, hãy rút van cao su trên trục cò mổ của động cơ và đổ 2ml dầu máy.

 

Bít van cao su trước khi khởi động

 

Van cao su nên được bít ngoại trừ khi đổ dầu. Mặt khác mưa, nước, bụi bẩn khác vào trong động cơ    là lý do làm mòn nhanh các thành phần bên trong. Điều này gây nên vấn đề nghiêm trọng.

 

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

 

1.4.2 Khởi động điện

 

1. Khởi động (Bước chuẩn bị cho khởi động này giống như khưoir động bằng tay)

 

²          Đưa khóa cửa điện vào và để ở vị trí “OFF”.

 

²          Đặt tốc độ tay quay của động cơ diesel vào vị trí “RUN”.

 

²          Xoay nút khởi động tới vị trí “START” theo chiều kim đồng hồ.

 

²          Sau khi động cơ khởi động, tay bạn nên làm nhẹ bớt cán cần dao. Để cái chuyển mạch trở về tới vị trí tự động  “ON”

 

²          Nếu động cơ  diesel không khởi động sau 10 giây, hãy chờ 15 giây nữa và khởi động lại.

CẨN TRỌNG:

 

l          Nếu động cơ khởi động quay trong 1 thời gian dài và vôn ắc quy sẽ giảm gây nên hiện tượng trễ hoạt động của động cơ.

l          Khi động cơ diesel đang hoạt động, luôn để chìa khóa khởi động ở vị trí “ON”

 

 

2. Ắc quy

 

²          Kiểm tra độ cao mức chất điện phân của ắc quy 1 tháng 1 lần. Khi mức dung dịch giảm xuống đến điểm thấp hơn, thêm nước chưng cất để làm hco mức dung dịch đạt đến điểm cao hơn.

²          Nếu chất điện phân trong ắc quy quá ít, động cơ diesel sẽ không khởi động. Vì vào lúc này, nguồn điện không đủ , cần thiết để giữ dung dịch ở chỗ giữa mức cao hơn và thấp hơn.

²          Nếu chất điện phân trong ắc quy quá nhiều, dung dịch có thể bị tràn và làm mòn, gỉ các thành phần xung quanh.

²          Chú ý tránh chất điện phân quá nhiều hay quá ít.

²          Sạc ắc quy 1 lần trong 1 tháng

 

1.5. Quy trình vận hành để khởi động máy phát điện

 

Quy trình vận hành này là một chuỗi chế độ khởi động theo bản vẽ.

 

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

 

1.6. Cách vận hành máy hàn và máy phát điện

 

1.6.1 Vận hành động cơ diesel

 

²          Làm nóng động cơ trước trong vòng 3 phút dưới điều kiện không có tải.

²          Đối với động cơ diesel có hệ thống báo áp suất dầu thấp, cần thiết để kiểm tra xem bộ phận chỉ dấu hiệu áp suất dầu có sáng lên không, bộ phận báo dầu nhớt sẽ sáng khi áp suất dầu thấp và dầu nhớt không đủ, và động cơ diesel sẽ tự động ngừng. Nếu không có dầu nhớt được thêm vào và không khởi động lại, động cơ diesel sẽ ngừng ngay lập tức.Cần thiết để kiểm tra độ cao của dầu va thêm dầu.

²          Không được mở bu lông điều chỉnh sử dụng để điều chỉnh giới hạn tốc độ của động cơ diesel hay không được tháo bu lông giới hạn bơm áp suất cao. Hơn nữa việc thực hiện sẽ ảnh hưởng.

1.6.2.Kiểm tra khi vận hành

 

²          Kiểm tra liệu có âm thanh hay sự rung động bất thường.

²          Kiểm tra liệu động cơ diesel không khởi động hay vận hành không tốt.

²          Kiểm tra màu xăng cạn ( đen hay quá trắng?). Nếu có thấy hiện tượng trên, cần thiết để hãm cài đặt, tìm ra vấn đề giải quyết. Nếu giải quyết không được, hãy liên hệ với đại lý gần công ty bạn hay trực tiếp liên hệ tới công ty.

1.7. Phụ tải

 

1.7.1.Tải

 

 Đặt tải tuỳ theo tham số điều chỉnh. Đối với sơ đồ nguyên lý điện cử máy phát điện, hãy nhìn chỉ số sau

 

1.7.2 Ứng dụng dòng xoay chiều 

 

²          Chắc chắn rằng tốc độ quay vòng của máy tăng theo tốc độ danh định. (tay quay tốc độ của động cơ nên đưa đến vị trí cao nhất). Hãy nhìn thông số kỹ thuật chính và dữ liệu trong chuơng 1.

 

²          Sau khi bật chuyển mạch không khí, quan sát cái đo vôn trên bảng của hộp điều khiển và đo vôn sẽ chỉ dòng 1 pha 220V±5% (50Hz) và tải sẽ được thực hiện.

 

²          Khi vôn đôi máy phát sạc quá, chuyên mạch không khí nên được đặt ở vị trí “OFF”. Hơn nữa máy phát và  thiết bị điện có thể bị cháy và hư hại.

CẨN TRỌNG

 

Không được khởi động hơn 2 máy cùng 1 lúc. Chỉ khởi động máy từng cái một. Không sử dụng đèn chiếu sáng cùng lúc sử dụng máy khác.

 

Khi nối máy, tất cả các thiết bị nên được nối theo trật tự. Đối với vấn đề của tải động cơ, động cơ công suất lớn nên được nối trước rồi mới đến công suất nhỏ. Nếu vận hành không đúng, máy sẽ gây ra hiện tượng chạy trễ hay bị hãm đột ngột. Cần thiết để dỡ tải và tắt công tắc máy. Kiểm tra vấn đề xuất hiện ở đâu.

 

Nếu quá tải mạch sẽ khiến ngắt mạch không khí của mạch AC nhảy, cần thiết để giảm tải mạch. Không được phép để máy chạy dưới điều kiện quá tải. Nguồn điện đầu ra tối đa của máy không được vượt quá quy định. Cần thiết chờ 1 vài phút trước khi khôi phục vận hành. Nếu chỉ số trên vôn quá thấp hay quá cao, tốc độ quay có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ vấn đề gì hay điều kiện chạy không bình thường cần thiết ngừng máy để kiểm tra.

 

1.7.3 Ứng dụng dòng 1 chiều DC

 

²          Điểm cuối dòng một chiều chri sử dụng để sạc ắc quy 12V.

²          Khi sử dụng loại 12V để sạc, chuyển mạch không khí nền được đặt ở chế độ “OFF”. Trên điểm cuối đầu ra loại 12V, bộ chuyển mạch có thể được nối để mạch có thể được sử dụng với mục đích on-và-off.

 

²          Khi sử dụng loại ắc quy tự động với dây dẫn ắc quy, chắc chắn dây dẫn điện âm không được nối khi sạc.

 

²          Nối cực dương và cực âm của ắc quy với cực dương và cực âm của điểm cuối dòng 1 chiều riêng biệt. Không được nối lệch cực dương và cực âm của ắc quy.  Nếu không sẽ làm hư máy và ắc quy.

²          Không được nối cực dương của ắc quy với cực âm. Nếu không sẽ làm hư ắc quy.

²          Không được để cực dương  và cực âm của tiếp điểm DC lẫn nhau. Nếu không sẽ làm hư máy.

²          Khi sạc ắc quy có dung tích lớn, vì dòng điện quá lớn (dòng điện sạc không được vượt quá 10A).  Nếu không cầu chì của nguồn điện cung cấp 1 chiều sẽ cháy dễ hỏng.

 

DIESEL GENERATOR SET USER’S MANUAL

 

²          Sạc ắc quy sẽ sinh ra khí dễ cháy. Không được để bất kỳ tia lửa, lửa và thuốc lá gần máy. Để tránh phát ra lửa gần ắc quy, trước hết nối dây tải với ắc quy, rồi nối với máy. Khi không kết nối, trước hết ngắt cáp động cơ.

²           Sạc ắc quy nên ở nơi thông gió tốt. Trước khi bật, mở nắp ắc quy. Nếu nhiệt độ điện phân vượt quá 45 độ, kết thúc sạc.

²          Để bảo vệ động cơ, tại điểm cuối của máy, máy phát có dây cháy. Khi người sử dụng thấy chuyển mạch bình thường và không có trở kháng đầu ra, hãy mở sau vỏ động cơ. Nếu cầu chì bị cháy, hãy kiểm tra liệu cầu chỉnh lưu co bình thường không và đổi cầu chì kịp thời. Nếu máy không sử dụng 1 thời gian, tải nối ắc quy nên được bỏ ra để tránh rò điện của ắc quy.

1.8  Phanh máy

1.8.1.Dỡ bỏ tải của máy

 

1.8.2.Tắt ngắt mạch không khí của máy

 

1.8.3.Đặt tốc độ tay quay của động cơ đến vị trí “RUN”. Thực hiện vận hành dỡ tải của động cơ trong 3 phút. Không được phanh máy đột ngột vì có thể khiến nhiệt độ tăng bất thường  gây nên bịt vòi phun dầu và hư hại đến động cơ diesel.

Ấn tay quay phanh xuống.

 

 Khi sử dụng khởi động điện, xoay khóa đến

 Đặt điều khiển công tắc nhiên liệu đến vị trí “S”.

 

Kéo cần bật chậm đến khi cảm thấy có áp suất (ví dụ, ở điểm thì nén, hút và xả van đóng out  the  recoil  handle  till  you  feel  the  pressure

 

Ngừng cần ở vị trí này. Trong trường hợp thế, động cơ không sử dụng, co thể ngăn ngừa được gỉ sắt.

 

CẨN TRỌNG:

 

l          Khi cần tốc độ được đặt ở ở vị trí  “STOP” và động cơ dầu vẫn hoạt động, có thể ngừng động cơ dầu bằng cách cài mạch nhiên liệu đến vị trí hay bằng cách nơi lỏng lõi ống dầu có áp suất cao. Không được phanh động cơ bằng cách sử dụng cần giảm tốc áp lực.

l          Không được phép để máy ngừng tải. Cần thiết dỡ tải trước và ngừng máy.It is not allowed that the set stops with the load. It is necessary to firstly remove the load and then to stop the set.

 

Chương II:     BẢO DƯỠNG MÁY

 

2.1 Bảo dưỡng chung

 

                                Giai đoan

                 sửa chữa chung

       Tên

Kiểm tra hàng ngày

Tháng đầu hay 20h

6 tháng hay 50h

Hàng năm hay 1000h

Kiểm tra và cấp thêm nhiên liệu
Tháo nhiên liệu từ bình F.O.
Kiểm tra và làm đầy dầu
Kiểm tra rò rỉ dầu
Kiểm tra và làm chặt các phần động cơ
Vặn chặt đầu bu lông
Đổi dầu
Lần 1            Thay
Làm sạch lọc dầu

Thay

Thay thế thành phần làm sạch không khí

Sửa chữa thường xuyên hơn khi sử dụng ở nơi bẩn

                   Thay

Lam sạch lọc nhiên liệu
Thay thế
Kiểm tra ống phun nhiên liệu
Kiểm tra vòi phun nhiên liệu
Kiểm tra ống nhiên liệu

Thay thế nếu cần thiết

Kiểm tra độ hở van cho van hút vào và van thoát ra

Lần 1

Quấn van hút vào và van thoát ra

Thay thế vòng piston
Kiểm tra dung dịch điện phân

“●” Bảng trên chỉ ra phần nào cần kiểm tra và thời gian, dấu (●) chỉ ra dụng cụ và kỹ năng cần thiết, hỏi người bán.

 

 

 

Để giữ máy trong tình trạng tốt, khâu kiểm tra và bảo dưỡng thương xuyên là rất quan trọng. Máy bao gồm động cơ diesel, máy hàn, hộp điều khiển, khung… Đối với các chi tiết về kiểm tra và bảo dưỡng, hãy đọc hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng phần.

 

Trước khi thực hiện bảo dưỡng máy, hãy tắt động cơ diesel. Nếu cần thiết để cho chạy động cơ diesel,  nơi đó phải thông gió tốt để thoát hơi xăng có  chứa CO độc (Oxit cabon).

 

Sau khi sử dụng máy, cần thiết để làm sạch bẩn bằng cách sử dụng miếng vải sạch để tránh hao mòn và thấm vào vật liệu.

 

2.1.1 Đổi dầu động cơ (100Hrs)

 

Dỡ lắp lọc dầu. Dỡ nút tháo và tháo dầu cũ khi động cơ vẫn còn ấm. Nút ở cuối của khối xi lanh. Vặn chặt nút tháo và đổ đầy với dầu khuyên dùng.

 

2.1.2 Làm sạch lọc dầu

 

Thay thế

6 tháng một hay 50h.

 

2.1.3 Đổi thành phần bình lọc khí

 

Không được rửa  thành phần bình lọc khí với chất tẩy rửa vì thành phần này ẩm.

 

Đổi 6 tháng một hay 500h.( Hay sớm hơn nếu bẩn)
CẨN TRỌNG:

 

Không được khởi động máy mà không có các thành phần hay thành phần còn thiếu. Đổi cho kịp thời.

 

2.1.4 Làm sạch và thay thế lọc nhiên liệu

 

Lọc nhiên liệu cũng phải làm sạch thường xuyên để chắc chắn hiệu suất động cơ tối đa.

 

Thay

6 tháng một hay 50h.

 

²          Tháo dầu nhiên liệu từ bình nhiên liệu

 

²          Nới lỏng vít nhỏ của khóa nhiên liệu và rút lọc từ bình F.O. Rửa lọc cẩn thận với nhiên liệu diesel.

 

Dỡ nút khóa, cuối cùng đậy nắp và bản mài khuếch tán và làm sạch hoạt tính các bon. nut, end cap and

 

Thời gian làm sạch 3 tháng một hay 100h.

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.5.Vặn chặt đầu bu lông xi lanh (xem hướng dẫn động cơ diesel) đòi hỏi dụng cụ đặc biệt. Không được thử một mình.

 2.1.6.Kiểm tra vòi phun, ống phun….

 

²           Điều chỉnh khe đầu van cho van nạp và van xả.

²          Phủ lên van nạp và van xả.

 

²          Thay thế vòng pit tông.

 

Tất cả những điều này cần dụng cụ và kỹ năng đặc biệt. Không được thực hiện kiểm tra vòi phun gần ngọn lửa mở hay bất kỳ ngọn lửa khác nào. Sự phun nhiên liệu có thể đốt cháy. Không được để da trần phun nhiên nhiên liệu. Nhiên liệu có thể thấm vào da và làm cơ thể bị thương. Luôn để người tránh xa vòi phun.

 

2.1.7 Kiểm tra và cung cấp thêm dung dịch điện phân và nạp ắc quy.

Động cơ diesel sử dụng ắc quy loại 12V. Dung dịch điện phân sẽ  hao qua quá trình nạp điên và phóng điện ắc quy.

 

Trước khi khởi động, kiểm tra hư hại thực thể đối với ắc quy và cấp điện phân, và đổ đầy nước cất đến điểm trên nếu cần thiết, khi hư hại thực sự được tìm ra, thay thế ắc quy.

 

Kiểm tra dung dịch điện phân Hàng tháng

 

2.2.Bảo dưỡng để tích trong thời gian dài

 

Nêu máy của bạn được muốn dùng được trong thời gian dài, cần thực hiện các bước sau:

 

 2.2.1.Vận hành động cơ diesel khoảng 3 phút rồi ngừng.

 

 2.2.2.Đóng động cơ diesel khi động cơ vần còn nóng, tháo dầu nhớt cũ của động cơ diesel ra, rồi đổ đầy lại với dầu mới.

 2.2.3.Đẩy nút cao su ở nắp động cơ diesel và thêm 2ml dầu nhờn trong xi lanh và cuối cùng để nút vào vị trí ban đầu.

 

 2.2.4.Bảo dưỡng vi trí khởi động

 

²          Khởi động tay

 

Ấn cần giảm lực (vị trí không nén), đẩy tay giật 2~3 lần. (Không khởi động động cơ diesel)

 

²          Khởi động điện

 

Khi cần khởi động ở vị trí của vị trí không nén , vận hành động cơ diesel 2~3 giây.  Khi chuyển mạch ở vị trí khởi động, không được khởi động động cơ diesel.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Đẩy cần giảm lực ra, đẩy khởi động giật chậm.

 

Khi đầy, nó nhanh hơn rồi ngừng. (lúc này van nạp và tháo ở vi trí đóng, thích hợp ngăn ngừa bụi).

2.2.6 Làm sạch và để ở nơi khô.

Chapter 4 Bảo dưỡng và sửa chữa máy.

 

Nguyên nhân Sửa chữa
Nhiên liệu dầu không đủ Thêm nhiên liệu dầu
Ngắt mạch không ở vị trí “ON” Xoay tới vị trí “ON”
Ống của vòi phun dầu và áp suất cao không thể phun dầu hay lượng dầu không đủ. Dỡ vòi phun dầu ra và sửa ở bàn thí nghiệm.
Tay quay điều khiển tốc độ không ở vị trí Đặt điều khiển tới vị trí  “RUN”
Động cơ diesel không thể khởi động “RUN”
Mức dầu chuyên dùng nên ở giữa mức “H” và “L”
Kiểm tra mức dầu
Tốc độ và lực đẩy khởi động giật không đủ Khởi động động cơ tùy theo yêu cầu của quy trình vận hành khởi động.
Vòi phun dầu bẩn Làm sạch vòi phun
Ắc quy không có điện. Nạp hay thay thế cai mới
Ngắt mạch chính không đóng (AC SW) Để ngắt mạch chính tới vị trí  “ON”
Máy phát điện không thể phát Tụ điện hư hại Đổi tụ điện
Tiếp điểm nối không đóng Điều chỉnh chân nối
Tốc độ danh định của máy không đạt được Điều chỉnh tùy theo yêu cầu.

 

Nếu điện vẫn không được phát ra, đem máy đến Trung tâm bảo hành của hãng.