• 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Download Catalogue Bộ lưu điện (UPS) Hyundai

1, Tháng Tám 2012
 Line interactive UPS  Hyundai
HD-500VA (500VA; 300W) >>Download
HD-600VA (600VA; 360W) >>Download
HD-800VA (800VA; 480W) >>Download
HD-1000VA (1000VA; 600W)  >>Download
HD-1200VA (1200VA; 720W)   >>Download
Online UPS Hyundai (Đầu vào một pha/ Đầu ra một pha)
HD-1K1 ( 1KVA; 700W) >>Download
HD-2K1 ( 2KVA; 1400W) >>Download
HD-3K1 (3 KVA; 2100W) >>Download
HD-5K1 (5KVA; 3500W) >>Download
HD-6K1 (6KVA; 4200W) >>Download
HD-10K1 (10KVA; 7000W) >>Download
Online UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ Đầu ra một pha)
HD-10K2 ( 10KVA; 8KW) >>Download
HD-15K2 ( 15KVA; 12KW) >>Download
HD-20K2 ( 20KVA; 16KW) >>Download
HD-30K2 (3 KVA; 24KW) >>Download
Online UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ Đầu ra ba pha )
HD-10K3 (10KVA; 8KW) >>Download
HD-15K3 (15KVA; 12KW) >>Download
HD-20K3 (20KVA; 16KW) >>Download
HD-30K3 (30KVA; 24KW) >>Download
HD-40K3 (40KVA; 32KW) >>Download
HD-60K3 (60KVA; 48KW) >>Download
HD-80K3 (80KVA; 64KW) >>Download
HD-100K3 (100KVA; 80KW) >>Download
Home UPS Hyundai
HD-600H (600VA; 480W) >>Download
HD-800H (800VA; 640W) >>Download
HD-1400H (1400VA; 1120W) >>Download
HD-2500H (2500VA; 2KW) >>Download
HD-3000H (3000VA; 2.8KW) >>Download
Inverter UPS Hyundai (Đầu vào một pha/Đầu ra một pha)
HDi-5K1 (5KVA; 4KW) >>Download
HDi-8K1 (8KVA; 6.4KW) >>Download
HDi-10K1 (10KVA; 8KW) >>Download
Inverter UPS Hyundai  (Đầu vào ba pha/ đầu ra một pha)
HDi-8K3 (8KVA; 6.4KW) >>Download
HDi-10K3 (10KVA; 8KW) >>Download
HDi-15K3 (15KVA; 12KW) >>Download
HDi-20K3 (20KVA; 16KW) >>Download
HDi-30K3 (30KVA; 24KW) >>Download
HDi-40K3 (40KVA; 32KW) >>Download
HDi-60K3 (60KVA; 48KW) >>Download
HDi-80K3 (80KVA; 64KW) >>Download
HDi-100K3 (100KVA; 80KW) >>Download