'Price', 'desc' => 'Price of the product.( Use your default currency symbol)', 'id' => $prefix.'price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'On discount sale?', 'desc' => 'Check if the product is on discount sale', 'id' => $prefix.'discount', 'type' => 'checkbox' ), array( 'label' => 'Price before discount', 'desc' => 'Price of the product before discount. Should be higher than the current price.', 'id' => $prefix.'disc-price', 'type' => 'text' ), array( 'label' => 'Cart shortcode', 'desc' => 'copy paste the add-to-cart shortcode here ', 'id' => $prefix.'cartcode', 'type' => 'textarea' ), array( 'label' => 'On feature', 'desc' => 'Check if the product is on featured', 'id' => $prefix.'featured', 'type' => 'checkbox' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
    '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
  • ||| -
  • '; $i++; } } else { echo '
  • ||| -
  • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?> Kiến thức bổ ích | Máy phát điện Hyundai – Bộ lưu điện UPS Hyundai | Page 2
  • 0975243437
  • lampt@hyundaipower.vn
Tư vấn mua hàng 0975243437

Kiến thức bổ ích

Trung tâm bảo hành Máy phát điện Hyundai

Trung tâm bảo hành Máy phát điện Hyundai cung cấp chế độ bảo hành tốt nhất và kế hoạch ...

Bảo trì bảo dưỡng máy phát điện

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện Máy phát điện là thiết bị chuyển đổi năng ...

Cho thuê máy phát điện

Cho thuê máy phát điện hyundai Với một thương hiệu danh tiếng, một nhà cung cấp đáng tin cậy ...

Các giải pháp sử dụng nguồn điện dự phòng

Máy phát điện Hyundai có giải pháp sản phẩm cho tất cả các nhu cầu về điện của quý ...

Trung tâm kỹ thuật Máy phát điện Hyundai

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về khả năng và thông số kỹ thuật của hệ thống phát điện ...

Phân loại máy phát điện

Để Quý khách hàng có thể hiểu thêm về Tổ máy phát điện cũng như có những lựa chọn tốt ...

Bán máy phát điện tại Sài Gòn

Công ty TNHH TBCN Bình Minh – Phân phối độc quyền máy phát điện Hyundai tại Việt Nam. Cung ...

Bán máy phát điện tại Hà Nội

Công ty TNHH TBCN Bình Minh – Phân phối độc quyền máy phát điện Hyundai tại Việt Nam. Cung ...

Thiết bị chuyển đổi nguồn tự động – ATS (Automatic Transfer Switch)

Thiết bị chuyển đổi nguồn tự động – ATS (Automatic Transfer Switch) là cầu nối quan trọng ...

Tự động điều chỉnh điện áp AVR(Automatic Voltage Regulator)

Bộ tự động điều chỉnh điện áp, tần số tự động (Automatic Voltage Regulator -AVR) trong các ...